Swedish L1 matriculation examination answers. Essays spring 2008

View resource name in all available languages

Ruotsinkieliset äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoevastaukset. Esseekoe, kevät 2008

Studentexamensprovsvar i modersmål och litteratur (svenska). Essäprovet våren 2008

studex-08

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023051601

Access location:

This corpus consists of the matriculation exam answers from spring 2008 in the Swedish essay test.

For the time being, the corpus can only be accessed by a project at the University of Helsinki, but when the preparation of the material has been completed, it will also be possible for other researchers to use the corpus in Kielipankki – the Language Bank of Finland. However, the material can only be used on a separate permission from the Matriculation Examination Board.

The themes in the essay questions in 2008 were fiction, urbanization, means for influencing, gender roles, cyborgs, nature programs, being young, interpretation of poems, interpretation of novels, consumption, social responsibility, parcour, good teachers, photography. The essays were written 10th March 2008.

The material in the corpus has been analyzed, e.g., in the book Modersmålsprovet i brännpunkten (2020) published by Svenska litteratursällskapet i Finland.

View resource description in all available languages

Korpusen består av studentexamensprovsvar på svenska från essäprovet våren 2008.

Vid tillfället har bara ett projekt vid Helsingfors universitet tillstånd till korpusen, men när materialet blivit färdigt, kommer det att vara möjligt också för andra forskare att använda korpusen i Språkbanken i Finland (Kielipankki). Materialet får dock användas endast med tillstånd av Studentexamensnämnden.

Teman i provuppgifterna 2008 var skönlitteratur, urbanisering, påverkningsmedel, könsroller, cyborger, naturprogram, om att vara ung, dikttolkning, novelltolkning, konsumtion, socialt ansvar, parcour, goda lärare, fotografier. Provet skrevs 10 mars 2008.

Materialet i korpusen Essäprov 2008 har analyserats bl.a. för artiklar i verket Modersmålsprovet i brännpunkten (2020) utgivet av Svenska litteratursällskapet i Finland.

You don’t have the permission to edit this resource.