Corpus for the study of Language and Gender in Mexico and Spain (CoLaGe), source

View resource name in all available languages

Korpus kielen ja sukupuolen tutkimiseen Meksikossa ja Espanjassa (CoLaGe), lähdemateriaali

colage-src

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2024030603

This resource will be made available for download in Kielipankki – the Language Bank of Finland.

The data have been collected as part of the research project Gender, society, and language use: evidence from Mexico and Spain funded by Kone Foundation in Valencia, Spain (2021-2022) and Guadalajara, Mexico (2022–2023).

The objective has been to create a comparable corpus of spoken Spanish from each city to enable the study of the interconnections between speaker gender, societal gender roles and expectations and variation in spoken language combining sociolinguistic and social psychological methodologies.

The data consist of sociolinguistic interviews divided into parts where gender is vs. is not activated as discourse topic, and two role plays simulating conflictive situations, with the informant playing one role and the interviewer the other role. The informants represent a middle class socioeconomic background and are divided into two age groups, 30–40 and 60–70. A thorough description of the data and the sociolinguistic variables is available with the data.

View resource description in all available languages

Tämä aineisto tulee saataville Kielipankkiin.

Aineisto on kerätty Valenciassa, Espanjassa (2021-2022) ja Guadalajarassa, Meksikossa (2022-2023) osana Koneen Säätiön rahoittamaa tutkimushanketta "Sukupuoli, yhteiskunta ja kielenkäyttö: näyttöä Meksikosta ja Espanjasta".

Tavoitteena on ollut luoda vertailukelpoinen korpus kummankin kaupungin puhutusta espanjasta, jotta voidaan tutkia puhujan sukupuolen, yhteiskunnallisten sukupuoliroolien ja -odotusten sekä puhutun kielen vaihtelun välisiä yhteyksiä yhdistämällä sosiolingvistisiä ja sosiaalipsykologisia menetelmiä.

Aineisto koostuu sosiolingvistisistä haastatteluista, jotka on jaettu osiin, joissa sukupuoli joko aktivoituu tai ei aktivoidu diskurssin aiheena, sekä kahdesta konfliktitilanteita simuloivasta roolileikistä, joissa informantti näyttelee yhtä ja haastattelija toista roolia. Informantit edustavat keskiluokkaista sosioekonomista taustaa, ja heidät on jaettu kahteen ikäryhmään, 30-40- ja 60-70-vuotiaisiin. Tarkka kuvaus aineistosta ja sosiolingvistisistä muuttujista on saatavilla aineiston mukana.

You don’t have the permission to edit this resource.
  • ELAN