The Longitudinal Corpus of Finnish Spoken in Helsinki (1970s, 1990s and 2010s)

View resource name in all available languages

Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus (1970, 1990, 2010)

helpuhe1

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073041

Access location:

Until November 2020, this corpus is available via the LAT platform in Kielipankki - the Language Bank of Finland (see Access location).

IMPORTANT NOTICE: The LAT service of the Language Bank of Finland will be discontinued in November 2020, after which this corpus version can no longer be used. However, a downloadable version of the same content will be maintained (see Relations). Further details about the most recent version are available on the info page of this corpus family (https://www.kielipankki.fi/aineistot/helpuhe).

Access rights can be applied through https://lbr.csc.fi/, access rights instructions: https://www.kielipankki.fi/access. Personal permission is required in order to access the corpus. The purpose of the resource use must be outlined in a research plan. Access rights are limited due to personal data protection issues. Please see Documentation for the license text.

The corpus contains interviews with people of different ages born in Helsinki. The data was collected in three decades: 1972-74, 1991-92 and 2013. The material consists of about one hour long audio recordings of individual interviews. Although the interviews don’t contain exactly the same questions, they deal with the same topics: school, work and hobbies related issues of the interviewees, as well as their lives in general in Helsinki. In addition to this the interviews contain questions related to the interviewees’ perception of the languages and language forms spoken in Helsinki.

Work on the transcription, alignment and thematic coding of the corpus is planned to continue in the future.

The corpus should be referred to in the following way:

The Longitudinal Corpus of Finnish Spoken in Helsinki, decade, informant’s code (if applicable). Examples:

- The Longitudinal Corpus of Finnish Spoken in Helsinki, 1970s subcorpus, F60
- The Longitudinal Corpus of Finnish Spoken in Helsinki, 1990s subcorpus

The informant’s code should be marked if concrete text examples of the corpus are given.

Important: due to the nature of the material, the resource should be handled with care in order to respect the privacy of the people concerned. If samples of the data are published, they must be anonymized according to best practices.

Corpus location instructions: https://www.kielipankki.fi/support/corpus-location/ (in Finnish: https://www.kielipankki.fi/tuki/aineiston-sijainti-kielipankissa/).

Change Log:

2018-02-02: Removed http://islrn.org/resources/418-271-977-561-5 link from ID field.

View resource description in all available languages

Tämä aineisto on saatavilla Kielipankin LAT-alustan kautta marraskuuhun 2020 saakka (ks. Access location).

TÄRKEÄÄ: Kielipankin LAT-alusta poistuu käytöstä marraskuun 2020 aikana. Tämä korpusversio poistuu käytöstä, mutta aineistosta on edelleen saatavilla vastaavan sisältöinen ladattava versio (ks. Relations). Lisätietoja löytyy aineiston tietosivulta Kielipankissa (ks. https://www.kielipankki.fi/aineistot/helpuhe).

Pääsy aineistoon edellyttää henkilökohtaista käyttöoikeutta, jota haetaan Kielipankin kautta. Kielivaran käyttötarkoitus tulee määritellä tutkimussuunnitelmassa. Aineiston käyttöä rajoitetaan siinä esiintyvien henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi. Lisenssiteksti näkyy kohdasta Documentation.

Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus koostuu eri-ikäisten syntyperäisten helsinkiläisten haastatteluista. Aineistoa on kerätty kolmella vuosikymmenellä, vuosina 1972–74, 1991–92 sekä 2013. Aineisto koostuu noin tunnin mittaisista äänitallennetuista yksilöhaastatteluista. Niissä ei ole käytetty varsinaista kyselyohjelmaa, mutta niissä on pyritty käsittelemään samoja aihepiirejä: haastateltavien koulunkäyntiä, työtä, harrastuksia ja ylipäätään elämää Helsingissä. Lisäksi on kyselty käsityksiä Helsingissä puhuttavista kielistä ja kielimuodoista.

Aineistoon viitataan seuraavasti:

Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus, vuosikymmen, (tarvittaessa) informantin koodi; esimerkkejä:

- Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus, 1970-luvun osa-aineisto, F60
- Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus, 1990-luvun osa-aineisto

Informantin koodi olisi syytä merkitä silloin, jos esittää aineistosta konkreettisia tekstiesimerkkejä.

Tärkeää: kielivara sisältää henkilörekisterilaissa tarkoitettua tietoa. Käyttäjän on pidettävä erityistä huolta aineiston sisältöön liittyvien henkilöiden yksityisyyden suojaamisesta.

Kielipankin aineiston sijaintia koskevia ohjeita: https://www.kielipankki.fi/tuki/aineiston-sijainti-kielipankissa

You don’t have the permission to edit this resource.