University of Oulu Kikosa Collection: Group interviews

View resource name in all available languages

Oulun yliopiston Kikosa-kokoelma: Ryhmähaastattelut

kikosa-haa

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2022050221

Tämä Kikosa-kokoelmaan kuuluva aineisto sisältää 4 videoitua ja litteroitua ryhmähaastattelua, jotka on kerätty Oulun yliopiston tutkimushankkeessa Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa (LinBo). Hankkeen tavoitteena on diskurssinanalyyttinen ja keskustelunanalyyttinen tutkimus Suomeen muualta muuttaneiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä arkisista vuorovaikutustilanteista. Kyseisessä osatutkimuksessa on selvitetty ryhmähaastattelujen avulla ihmisten kokemuksia kielenkäyttötilanteista ja sitä, millainen merkitys eri kielillä on haastateltaville eri elämäntilanteissa. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat olleet vähemmistökielet ja niiden käyttömahdollisuudet Suomessa sekä itse haastattelutilanteessa tapahtuva vuorovaikutus. Tutkimuksen tavoitteina on ollut esimerkiksi tarkastella sitä, miten osallistujat käyttävät eri kieliä (monikielisyys) ja kehollisia keinoja, kuten katseita, eleitä ja ilmeitä (multimodaalisuus) vahvistaakseen osallisuuttaan arkisissa vuorovaikutustilanteissa ja sitä kautta yhteiskunnassa.

You don’t have the permission to edit this resource.