Typological Database of Perfect Tense Structures in European Languages

View resource name in all available languages

Typologinen tietokanta Euroopan kielten perfektirakenteista

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016081801

Typological database about the perfect tense and similar structures in European languages. The data was collected in the mid-1990s by means of questionnaires to which voluntary informants replied. The total number of respondents was 95, and they represented speakers of 35-36 languages. The questionnaire consisted of 88 of sentences in English that the informants translated into their mother tongue. The corpus contains thus 8360 sentences that are stored in an Access database.

View resource description in all available languages

Typologinen tietokanta Euroopan kielissä esiintyvistä perfektiaikamuodoista ja vastaavista rakenteista. Aineisto on kerätty 1990-luvun puolivälissä kyselylomakkeiden avulla, joihin tutkimukseen vapaa-ehtoisesti osallistuneet informantit vastasivat. Yhteensä vastaajia oli 95, ja he edustivat 35-36 kielen puhujia. Kyselylomake koostui 88 englanninkielisestä lauseesta, jotka informantit käänsivät äidinkielelleen. Kyselyaineistoksi muodostui näin ollen 8360 lauseen kokoelma, joka on talletettu Access-tietokantaan.

You don’t have the permission to edit this resource.