The Nordica Digital Archive

View resource name in all available languages

Nordican digitaalinen arkisto

Nordicas digitalarkiv

NorDiga

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016032401

Access location:

The Nordica digital archive (NorDiga) is an electronic corpus of spoken language data (documentation, recordings and transcriptions) that during the years has been collected in Scandinavian languages at the University of Helsinki.

The archive will be published in Kielipankki - The Language Bank of Finland (www.kielipankki.fi).

View resource description in all available languages

Nordican digitaalinen arkisto (NorDiga) on elektroninen puhekieliaineistojen kokoelma (dokumentointia, äänityksiä ja litterointeja), joka on vuosien aikana kerätty pohjoismaisten kielten oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Arkisto luotiin Helsingin yliopiston Helda-tietokantaan vuosina 2007-2009 ja sitä on päivitetty siitä lähtien. Arkistossa on sosiolingvistisiä ja keskustelunanalyyttisia äänitteitä ja näiden litterointeja vuodesta 1970 lähtien, ja se koostuu 16 alakokoelmasta joissa on yli 270 äänitettä/litteraattia.

Arkisto julkaistaan myös Kielipankissa (www.kielipankki.fi).

Nordicas digitalarkiv (NorDiga) är en elektronisk samling talspråksmaterial (dokumentering, inspelningar och transkriptioner) som under årens lopp samlats inom ämnet nordiska språk vid Helsingfors universitet. Arkivet skapades i HU:s Helda-databas under åren 2007-2009 och det har uppdaterats kontinuerligt. Arkivet innehåller sociolingvistiska och samtalsanalytiska inspelningar och transkriptioner från år 1970 till i dag, och det består av 16 delsamlingar som innehåller sammanlagt över 270 inspelningar/transkriptioner.

Arkivet kommer att publiceras i Kielipankki (Språkbanken i Finland, www.kielipankki.fi).

You don’t have the permission to edit this resource.