Corpus of Age Disguised Speech

View resource name in all available languages

Teeskennellyn puheen korpus

disguised-finnish

This corpus includes normal and age-disguised speech uttered by 60 native Finnish speakers (31 females and 29 males). The speakers were asked to read the same text fragments several times, in their modal voice and in two disguised voices, first pretending to be an elderly speaker and then pretending to be a child. The texts consisted of the Finnish translations of The Rainbow Passage and The North Wind and the Sun, and two selected English sentences from the TIMIT[1] corpus (SA1, SA2). The corpus includes 78 sentences per speaker (66 Finnish, 12 English), i.e., a total of 4680 sentences, saved in individual WAV audio files. The material was recorded in summer 2015 in order to study the effect of voice disguise on automatic speech recognition.

The corpus will be made available via Kielipankki, The Language Bank of Finland.

View resource description in all available languages

Korpus koostuu puhenäytteistä, joissa puhujat lukevat tekstiä ääneen joko normaalilla äänellään tai siten, että he pyrkivät kuulostamaan eri-ikäiseltä henkilöltä. Aineisto sisältää näytteet 60 aikuiselta puhujalta (31 naista, 29 miestä), joista jokainen osallistui kahteen äänitykseen. Kummassakin äänityksessä puhuja luki ääneen kaksi suomenkielistä tekstikatkelmaa ja kaksi englanninkielistä virkettä kerran omalla äänellään, kerran teeskentelemällä vanhusta ja kerran teeskentelemällä lasta. Suomenkielisinä teksteinä olivat "Sateenkaaritarina" ja "Pohjantuuli ja aurinko". Englanninkieliset lauseet oli poimittu TIMIT[1]-korpuksesta (SA1, SA2). Aineisto sisältää jokaiselta puhujalta yhteensä 78 virkettä (66 suomeksi ja 12 englanniksi). Virkkeet on tallennettu erikseen WAV-muotoisiin äänitiedostoihin, joita on koko aineistossa yhteensä 4680 kappaletta. Aineisto on kerätty kesällä 2015 hankkeessa, jossa tutkittiin teeskentelyn vaikutusta automaattiseen puheentunnistukseen.

Korpus on tulossa saataville Kielipankin kautta.

You don’t have the permission to edit this resource.